In 'fantastyske' samling fan 12.000 Fryske sprekwurden en oare eigenaardichheden

  • F.J. van der Kuip (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode15 dec. 2005