In grutskalich ûndersyk nei de klankûntwikkeling yn it Frysk en Nederlânsk by jonge Frysktalige bern

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode14 sep. 2022
EvenementstitelResilience in Frisian Humanities: 2nd Conference on Frisian Humanities
EvenementstypeConferentie
OrganisatorenFryske Akademy (FA), NHL Stenden Leeuwarden, Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen/Campus Fryslân
LocatieLeeuwarden, NederlandToon op kaart
Mate van erkenningInternationaal