In priuwke fan it deistige wurk fan in leksikograaf: it wurdsje ta yn it Wurdboek fan de Fryske Taal

F.J. van der Kuip (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode11 mei 2006