International Association for Relationship Research (IARR) (Externe Organisatie)

P.A. Dykstra (Lid)

Activiteit: LidmaatschapBestuurslidmaatschaAcademisch

Beschrijving

Member of the Board of the International Association for Relationship Research
Periode2007