International Association for Social Science Information Services & Technology (IASSIST) (Externe Organisatie)

Activiteit: LidmaatschapAnder lidmaatschapAcademisch

Beschrijving

Membership
Periodejul 2021jun 2022
Gehouden opInternational Association for Social Science Information Services & Technology (IASSIST)
Mate van erkenningInternationaal