International Journal of Manpower (Tijdschrift)

Turek, K. (Peer reviewer)

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Beschrijving

Referee for 'International Journal of Manpower'.
Periodenov 2019
Type tijdschriftWetenschappelijk tijdschrift
ISSN0143-7720