It dichtwurk fan Klaas Cornelis Nijdam: it Frysk fan in Jirnsumer boer om 1830 hinne

Nijdam, J. A. (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode23 okt 2009
EvenementstitelDei fan de Fryske Taalkunde, Fryske Akademy, Leeuwarden
EvenementstypeConferentie