It Fryske liet fan ’e Romeinen oant The Bounty Hunters; Waling Dykstra (1821-1914) as skriuwer fan lieten; It Fryske liet anno 2019 en hoe no fierder?

  • Beart Oosterhaven (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Beschrijving

Trije publykslêzings oer it Fryske liet de iuwen troch, yn it ramt fan ’e útstalling ‘Waling Dykstra, foarútgong’.
Periode27 okt. 2019
Mate van erkenningRegionaal