It testamint fan Gerryt fan Belcum (1480) en it Patrisjiaat fan Ljouwert om 1500 hinne

O. Hellinga (Speaker)

    Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

    Periode17 nov 2009