Journal of Applied Gerontology (Tijdschrift)

  • J.E. Mooyaart (Peer reviewer)

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Beschrijving

Referee for Journal of Applied Gerontology.
Periodejun. 2020
Type tijdschriftWetenschappelijk tijdschrift
ISSN0733-4648