Journal of European Social Policy (Tijdschrift)

Eismann, M. (Peer reviewer)

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Beschrijving

Referee for 'Journal of European Social Policy'
Periodeaug 2019
Type tijdschriftWetenschappelijk tijdschrift
ISSN0958-9287