Mercator Multilingualism Lecture

  • C. van der Meer (Organisator)
  • S. Unsworth (Bijdrager)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementAcademisch

Beschrijving

'What (not) to expect when raising or working with bilingual children.
Dr. Sharon Unsworth

Bern dy’t twatalich opgroeie, ferwerve harren twa of mear talen hast op deselde wize as ientalige bern. Tagelyk binne der dúdlike ferskillen. As jin twatalige bern opfiede of dermei wurkje, is it belangryk om te witten wat dizze ferskillen binne, sadat je realistyske ferwachtingen ha oer wat bern al of net dwaan kinne.

Yn dizze lêzing presintearret Dr. Sharon Unsworth ûndersyk nei guon fan ’e belangrykste skaaimerken fan twatalige taalûntwikkeling en wat dat betsjut foar hoe’t bern sawol de mearderheids- as de minderheidstaal of thústaal leare en brûke. Dy skaaimerken omfetsje de grutte fan de ynput en it type ynput, de beskikberens fan goede mooglikheden foar taalgebrûk en it ferskynsel dat de iene taal de oare beynfloedzje kin.

Unsworth sil yngean op de rol fan de ynput fan (net) earste-taal-sprekkers (Unsworth et al., 2019) en dy fan (âldere) bruorren en susters (Tsinivits & Unsworth, 2021), hokker faktoaren aktyf taalgebrûk by twatalige bern foarspelle (Unsworth, yn tarieding), en op de ympakt fan typologyske ferskillen tusken talen as it giet om taalgebrûk en taalfeardigens (Koutamanis et al., ynstjoerd; Unsworth, yn tarieding). Fierder sil Unsworth in nij ynstrumint (Q-BEx) sjen litte dat wy ûntwurpen hawwe om in oantal fan dy belangrike skaaimerken fan twatalige ûntwikkeling te dokumintearjen en kwantifisearjen (De Cat et al., 2022).

Periode28 nov. 2023
EvenementstypeOverig
LocatieLeeuwardenToon op kaart
Mate van erkenningInternationaal