Midfryske sprekwurdsamlingen yn 'e sprekwurdlike tradysje

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode25 okt 1996