‘Oer Ald-, Mid- en Nijfrysk en it krewearjen fan 'e taalkundigen op 'e Fryske Akademy’

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Periode31 jan. 2008