‘Oer Ald-, Mid- en Nijfrysk en it krewearjen fan 'e taalkundigen op 'e Fryske Akademy’

Nijdam, J. A. (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Periode31 jan 2008