Pilot training RDNL GDPR Essentials

  • Ellen Leenarts (Organiser (course))

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Beschrijving

RDNL pilot training AVG for data support
Periode24 jun. 2021
Examen gehouden op
  • RDNL Research Data Netherlands
Mate van erkenningNationaal