Presintaasje fan de biografy 'Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009)

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode14 sep. 2022
EvenementstitelPresintaasje Biografy fan Tony Feitsma
EvenementstypeOverig
OrganisatorenFryske Akademy (FA), Feitsma fûns. Fûûns fwar it Frysk, Afûk
LocatieLjouwert, Nederland
Mate van erkenningInternationaal