Simon Abbes Gabbema as besitter en ûndersiker fan Aldfryske hânskriften

Nijdam, J. A. (Speaker), Savelkouls, J. (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode10 dec 2014