Supervision internship Anne Kruijt. Faculteit Geesteswetenschappen, Taalwetenschap, Universiteit Leiden.

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieStudent/Intern supervision

Beschrijving

Cité Duits, a case of mixed language?
Periode01 feb. 201501 mei 2015
Examen gehouden opUniversiteit Leiden