Sympoasium Willem Loadewyk

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Beschrijving

Dit jier is it 400 jier lyn dat steedhâlder Willem Loadewyk te Ljouwert ferstoar. Troch syn steedhâlderskippen is syn namme ferbûn oan de skiednis fan Fryslân, Grinslân en Drinte. Wilens de Opstân tsjin it Spaansk-Habsburchske gesach ferankere er it noardeasten fan de Nederlannen yn de Republyk. Hy hie boppedat ynfloed yn de tsjerke en it ûnderwiis. Syn polityk late lykwols ek ta yntern ferset. It is dêrom tiid om op ’e nij syn betsjutting te hifkjen. Dit sympoasium is ien fan de aktiviteiten yn dit Willem Loadewyk jier dêr’t soks yn bart.
Periode04 dec. 2020
EvenementstypeSeminar
LocatieLjouwert, NederlandToon op kaart
Mate van erkenningNationaal