Akademylêzingen fan ‘e Fryske Akademy 2017-2018

  Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

  Beschrijving

  Fraachpetear mei Mettje de Vries, kommunikaasjemeiwurker Fryske Akademy, oer it 60-jierrich jubileum fan de rige Akademylêzingen.

  Periode07 okt. 2017

  Mediabijdrages

  1

  Mediabijdrages