De toan fan Nelleke IJssennagger: Skiednis

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

Myn kollega Hans Mol, professor yn de Midsiuwske Skiednis, skreau in opinystik yn de Volkskrant oer it belang fan kennis fan it Nederlânske en regionale ferline yn de midsiuwen, en it gefaar dat dy kennis ferdwynt tusken globale perspektiven.

Periode18 feb. 2022

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages