Fjirtich bern stride yn finale fan it Lyts Frysk Diktee

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Beschrijving

Fjirtich bern fan groep 7 en 8 dogge dizze tongersdei mei oan de finale fan it Lyts Frysk Diktee. Yn de Steateseal fan it provinsjehûs yn Ljouwert wurde se útdage om sa goed mooglik Frysk te skriuwen.

Periode14 apr. 2022

Media-aandacht

1

Media-aandacht