Fryske Akademy krijt Europeeske subsydzje foar ûntwikkeljen fan wrâldboarger-edukaasje

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

It Mercator Europeesk kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen hat in Europeeske subsydzje krigen foar in projekt dat wrâldboargeredukaasje opsette sil. It Kennissintrum is ûnderdiel fan de Fryske Akademy yn Ljouwert en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa.

Periode26 okt 2020

Media-aandacht

1

Media-aandacht