Fryske Akademy wurket oan nij wurdboek: fan koroana oant tuolleprakkesaasjes

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

It besteande hânwurdboek Nederlânsk-Frysk datearret al wer fan 1985 en is sa njonkenlytsen aardich datearre. De Fryske Akademy wurket dêrom mei in team oan in nij wurdboek, mei folle mear wurden - lemma's yn wurdboektaal - as yn dy fan 36 jier lyn.

Periode11 sep. 2021

Media-aandacht

1

Media-aandacht