Fryske taal yn 'e knipe troch weryndielings

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

De weach fan gemeentlike weryndielings yn Fryslân hat foar it Frysk net goed útpakt. De Fryske taal komt yn ‘e knipe. Dêr’t twa gemeenten fusearje, sykje se om kompromissen. Yn in soad gefallen betsjut dat dat foarhinne Frysksinnige gemeenten wetter by de wyn dwaan moatte. It Hollânsk slacht dan foar master op.

Dat docht bliken út ûndersyk dat Dingtiid útfiere litten hat. Dingtiid is it offisjele advysorgaan fan de oerheid foar de Fryske taal. Yn it ûndersyk is sjoen nei it taalbelied fan de fúzjegemeenten Ljouwert, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke, en fan de oansteande fúzjegemeente Noardeast-Fryslân.

Dingtiid wol meikoarten mei fertsjintwurdigers fan de gemeenten prate. It advysorgaan advisearret om taalamtners mei in dúdlike taak oan te stellen. Boppedat is Dingtiid fan betinken dat alle gemeenten in taalbelied hawwe moatte dêr’t in struktureel potsje foar komt.

Periode19 okt 2018

Media-aandacht

1

Media-aandacht