Heechlearaar Hans Mol yn needgjalp: "Kennis oer ús eigen midsiuwen ferdwynt"

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

De kennis oer ús eigen midsiuwen ferdwynt, konstatearret de Fryske heechlearaar Hans Mol. En dat wylst Nederlân en Fryslân noch oeral de midsiuwen azemje. Mol docht in needgjalp yn in iepen brief en pleitet foar mear ekspertize op universiteiten.

Periode02 feb. 2022

Media-aandacht

1

Media-aandacht