'Histoaryske TomTom' út Fryslân ek brûkt foar oare wittenskiplike gebieten

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

It HisGIS-projekt fan de Fryske Akademy is in soarte histoaryske TomTom, dêr't ynformaasje út it ferline keppele wurde kin oan nije digitale kaarten. Tenei sil de Fryske Akademy oparbeidzje mei de KNAW Humanities Cluster, in gearwurking fan it Meertens Instituut, it Huygens ING en it Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

Periode28 nov. 2019

Media-aandacht

1

Media-aandacht