Hoefolle talen wurde yn Ljouwert sprutsen? Mercator wol nij ûndersyk dwaan

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Beschrijving

Europeeske stêden wurde hieltyd mear 'hotspots' fan taalferskaat, oftewol plakken dêr't tsientallen ferskillende talen praat wurde. Yn Ljouwert praten taalsosjologen út hiel Europa dêrom dizze wike oer it tema 'Minderheidstalen yn 'e stêd'.
Dat bart op útnûging fan it Europeesk kennissintrum Mercator fan de Fryske Akademy. It giet likegoed om talen fan migranten as om Europeeske minderheidstalen. Neffens taalsosjologen is der folle mear ûndersyk nedich nei it taalferskaat yn de stêd, want op in soad plakken hawwe stedsbestjoerders en ûnderwiisminsken der gjin idee fan hoefolle talen oft krekt yn harren stêd praat wurde.
Periode18 mrt. 2023

Media-aandacht

1

Media-aandacht

Conferentie

TitelMinority Languages in the City
LocatieOranje Hotel, Leeuwarden, Nederland
Periode16 mrt. 2023 → 17 mrt. 2023
Linkhttps://www.mercator-research.eu/city/