"It byld oer de heidedoarpen fan doe fertsjinnet mear nuânse"

Pers / media: Overig

Beschrijving

Feiten dogge derta en kinne nuânse oanbringe. Dat hat Sian Wierda fan De Jouwer besocht oer te bringen mei syn skripsje oer in tal heidedoarpen yn de 19e iuw. Dy leine oan it fuottenein fan mear begoedige doarpen. Boeren en dûmny's seagen mei minachting nei de earmelju op de heide. Faak binne it negative stereotypen, seit Wierda. De redakteur by Omrop Fryslân wûn koartlyn foar de skripsje Het vrije volk van de heide de Skripsjepriis fan de Fryske Akademy.

Periode10 jan 2021

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages