Kinsto de Fryske aksinten pleatse op de kaart? Doch de test

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

Kinsto hearre wêr't in Fries weikomt oan hoe't er praat? In test foar in wittenskiplik ûndersyk fan de Fryske Akademy en Universiteit Utrecht lit dy sjen hoe goed oftsto de ferskillende Fryske aksinten teplak bringe kinst.

Periode22 mrt. 2023

Media-aandacht

1

Media-aandacht