Lêzing Anne Hielke Lemstra – ‘Luxwolda: famyljeskiednis yn Lúkswâld’

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Beschrijving

De Fryske Akademy bestiet 85 jier. It Genealogysk Wurkferbân fan ’e Fryske Akademy organisearret dêrom, yn ’e mande mei de Fryske Rie foar Heraldyk, in middei oer Lúkswâldster famyljeskiednis.

Periode08 nov. 2023

Media-aandacht

1

Media-aandacht

Overig

TitelLêzing Genealogysk Wurkferban Fryske Akademy, Leeuwarden
Periode19 mrt. 2011