Nelleke IJssennagger krijt KNAW-takenning en 10.000 euro foar ûndersyk

Pers / media: Overig

Beschrijving

Direkteur en ûndersiker Nelleke IJssennagger fan de Fryske Akademy hat in 'Early Career Partnership' fan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) krigen.
Dizze takenning is foar ûndersikers dy't by in universiteit of ûndersyksynstitút wurkje en dy't net langer as sân jier lyn promovearre binne.
IJssennagger promovearre yn 2017 op in proefskrift oer Frisia, it kustgebiet tusken Zwin en Wezer yn de Fikingtiid. Dizze kuststrook wie destiids mear ferbûn mei de Fikingwrâld om de Noardsee hinne as dat de wittenskip earder tocht, benammen mei Ingelân en Denemarken.
IJssennagger hat ek 10.000 euro krigen om ynnovative ideeën of metoaden foar ûndersyk te ferkennen en mei in gearkomste organisearje út ferskate wittenskiplike dissiplinen wei.
Periode09 mei 2023

Media-aandacht

1

Media-aandacht