Nij Hylper 'woddebook' kiest foar stavering fan foar de oarloch: "Dreech foar learders"

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

Siebren Dyk is redakteur fan it Graet Hylper Wordebook fan 2019. Dat boek set Hylper wurden oer fan it Hylpers nei it Nederlânsk. Hy fynt it spitich dat de makkers fan it nije wurdboek in hiel oare stavering brûke.
Neffens him is soks net handich foar in taal mei mar sa'n 500 sprekkers. "Ien stavering helpt de sprekkers en de learders fan in taal it beste om in wurdbyld te krijen. De Hylpers moatte no twa staveringssystemen leare, dat liket my nochal in opjefte."

 

Periode29 apr. 2024

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages