Noard-Fryske saakkundigen komme mear te witten oer it Sealterfrysk taalwurk

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

Twa fertsjintwurdigers fan it Nordfriisk Instituut yn Bräist (Bredstedt) wiene fan ’e wike yn it Sealterlân om mear te witten te kommen oer it wurk foar it Sealterfrysk. Franziska Böhmer en Lena Terhart binne koartlyn begûn yn de nij oprjochte taalôfdieling en harren wichtichste taak is it fuortsterkjen fan it Noard-Frysk yn de lessen. Dy taal wurdt sprutsen yn it distrikt Noard-Fryslân oan de Sleeswyk-Holsteiner Waadkust en is nau besibbe oan it Sealterfrysk.

Periode10 feb. 2024

Media-aandacht

1

Media-aandacht