Omrop TIP: It ferhaal oer Fikingen en Friezen yn de Thúsakademy

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

In soad Friezen binne der wis fan: wy binne famylje fan de Fikingen. Mar hoe sit dat no echt? Watfoar rol ha de Fikingen yn ús skiednis hân? Dêroer fertelt Nelleke IJssennagger-van der Pluijm dizze woansdei yn de twadde Thúsakademy.

Periode15 dec. 2021

Media-aandacht

1

Media-aandacht