Organisaasjes net bliid mei besunigingen yn Fryske Taalnota: "Valt rauw op ons dak

Pers / media: Overig

Beschrijving

Sa giet op it earste gesicht it CSG Liudger der mei 107.000 euro yn it jier op achterút en it Mercatorproject fan de Fryske Akademy mei 230.000 euro. In flinke tebeksetter dus. En de organisaasjes fine de timing ferkeard.

Periode16 mei 2024

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages