RUG tinkt nei oer stúdzje Frysk op Campus Fryslân yn Ljouwert

Pers / media: Overig

Beschrijving

Dekaan Thony Visser fan de Ryksuniversiteit Grins is wiis is mei it KNAW-rapport 'De toekomst van de frisistiek'. Visser wol ûndersykje oft de stúdzje Frysk ek in plak krije kin op Campus Fryslan fan de RUG yn Ljouwert.
Se is hjiroer yn petear mei it ministearje fan Underwiis en de Fryske Akademy. "Mei de nedige finansiering en ekspertize is in soad mooglik en wurd ik ek entûsjast foar de frisistyk, want it is in moai fak. Net eltsenien leaut it, mar de universiteit fan it Noarden hat in waarm hert foar it Frysk."
Periode24 jan. 2024

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages