Soargen oer de takomst fan de frisistyk: "Der moat folle mear reklame foar makke wurde"

Pers / media: Overig

Beschrijving

It giet net goed mei de frisistyk. Dy fêststelling wie de oanlieding foar in kongresdei oer de takomst fan it fakgebiet. Frisistyk is de wittenskiplike stúdzje fan de Fryske taal- en letterkunde. Der is in protte belangstelling foar in kongresdei: in dei yn it foar wie it kongres al fol reservearre.

De organisaasje, Stifting Freonen fan it Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit Grins (SFFYRUG) en de Fryske Akademy, sizze dat it fjirtich jier lyn stikken better gie mei it fak. "Wa't de frisistyk fan no oersjocht en ferliket mei de tastân fan doe, sil sjen dat er gâns feroare is. Der wiene doe heechleararen foar it Frysk oan de universiteiten fan Grins, Amsterdam (sawol Vrije Universiteit as de Universiteit van Amsterdam), Utert en Leiden. Foar ûndersyk wie boppedat de Fryske Akademy wichtich."

 

Periode29 mrt. 2019

Media-aandacht

1

Media-aandacht

Seminar

TitelDe toekomst van de frisistiek in Nederland
LocatieFryske Akademy, Leeuwarden, Nederland
Periode29 mrt. 2019
Linkhttps://www.fryske-akademy.nl/nl/takomst-frisistyk/