Sosjale media jout ympuls, 9 op de 10 Frysktalige jongerein brûkt Frysk

  • Lysbeth Jongbloed-Faber

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

Njoggen op 'e tsien Frysktalige jongeren brûkt wolris Frysk op sosjale media. Dat docht bliken út ûndersyk fan Lysbeth Jongbloed-Faber. Sy is freed promovearre oan 'e Universiteit Maastricht op it proefskift 'Frisian on social media, the vitality of minority languages in a multilingual online world'.

Periode04 sep. 2021

Media-aandacht

1

Media-aandacht