Undúdlikens oer takomst wittenskipsblêd 'It Beaken' fan de Fryske Akademy

Pers / media: Overig

Beschrijving

Der is ûndúdlikens oer de takomst fan it wittenskiplik tiidskrift It Beaken fan de Fryske Akademy. It blêd dat al sûnt 1938 bestiet soe mooglik nei 81 jiergongen ophâlde moatte. Dat seit alteast einredakteur Beart Oosterhaven. Direkteur Willem Smink ûntkent lykwols it ferdwinen fan it blêd, mar jout wol oan dat sjoen wurdt nei hoe't it mooglik oars oanpakt wurde kin as no.

Periode19 feb 2020

Media-aandacht

1

Media-aandacht