Verfriest Nederlands krijgt overhand

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

27 oktober 2015, pag. 22
Verfriest Nederlands krijgt overhand
MARIA DEL GROSSO
LEEUWARDEN Verfriest Nederlands
begint de overhand te krijgen in de
taal die in Friesland gesproken
wordt. Dit zogenaamde interferentiefries
is doorspekt met Nederlandse
uitdrukkingen en woordvolgordes.
Arjen Versloot, voorheen Fryske
Akademy en nu bijzonder hoogleraar
Fries aan de Universiteit van
Amsterdam, en Eric Hoekstra, taalkundige
aan de Fryske Akademy
schrijven dit in een publicatie op
Kennislink naar aanleiding van een
recente wetenschappelijke publicatie.
Een voorbeeld: ,,Omdat er plotseling
is fallen’’ in plaats van,,omdat er
hommels fallen is.’’
De twee schrijven dat Nederlands
langzamerhand de dominante taal
in Friesland is, de taal die als moedertaal
wordt geleerd. Het Fries
wordt zo weinig gesproken dat het
zich als een tweede taal begint te gedragen.
Vroeger was dit andersom.
Fries als moedertaal kwam meer
voor. Als deze Friezen Nederlands
spraken was dat doorspekt met Friese
zegswijzen en woordvolgordes.
Rink van der Velde maakte van deze
laatste taalvariant in de Leeuwarder
Courant het zogenoemde Bokwerders.
Hij schreef columns alsof
het stukjes waren uit het blad Bokwerder
Belang, een blad van het
denkbeeldige dorpje Bokwerd.
Het Bokwerders klonk Hollands,
maar had een Friese grammatica en
Fries idioom. Het was Fries in een
Nederlands jasje. Het omgekeerde is
nu het geval: er wordt Nederlands
gesproken in een Fries jasje. De sprekers
van dit verfriest Nederlands lijken
in de meerderheid te raken. Onder
jongeren in Heerenveen en Buitenpost
is dit uitgezocht met een onderzoek
naar het uitspreken van de
tussenklank in ‘boekenkast’ en ‘boeken’
als de jongeren Fries spreken.
Er bleken twee groepen te zijn:
van ‘goed’ Fries en van ‘slecht’ Fries.
Deze laatste groep is in opmars. Wel
blijkt dat de meerderheid van de jongeren
die het Fries van huis uit spreken
het ‘goede’ Fries spreekt en dat
hier het verfrieste Nederlands geen
intrede heeft gedaan.
Fries wordt zo
weinig gesproken
dat het tweede taal
begint te worden

Periode27 okt 2015

Media-aandacht

1

Media-aandacht