Wat wurdt der net in frjemds betocht

Pers / media: Overig

Beschrijving

Jouwert Jouwertsma beweegde as liberaal Frysk skriuwer om 1800 hinne fan it stikelige Dykstra-realisme nei de Troelstra-romantyk. Hoe gie him dat ôf? Rients Aise Faber skynt ljocht op in beheind mar nijsgjirrich oeuvre.

Periode16 okt. 2021

Media-aandacht

1

Media-aandacht