Ynterieur fan tsjerke Weidum ûnder hannen naam: "Sokke restauraasjes komme net faak foar"

  Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

  Beschrijving

  It Archeologisch Werkverband fan De Fryske Akademy hat ûndersyk dien op it plak dêr't de banken normaal sprutsen stean. Sy fûnen dêr ûnder oare âlde munten. Wat der noch mear oantroffen is en hoe âld oft dat is, is noch net dúdlik.

  Periode27 mrt. 2024

  Mediabijdrages

  1

  Mediabijdrages