Agriculture erases climate constraints on soil nematode communities across large spatial scales

  • Xianping Li (Maker)
  • Huimin Zhu (Maker)
  • Stefan Geisen (Maker)
  • Céline Bellard (Maker)
  • Feng Hu (Maker)
  • Huixin Li (Maker)
  • Xiaoyun Chen (Maker)
  • Manqiang Liu (Maker)

Dataset

Datum van beschikbaarheid23 aug. 2019
UitgeverZenodo

Citeer dit