Data from: Effects of interspecific coexistence on laying date and clutch size in two closely related species of hole‐nesting birds

 • A.P. Møller (Maker)
 • Javier Balbontín (Maker)
 • André A Dhondt (Maker)
 • V. Remeš (Maker)
 • F. Adriaensen (Maker)
 • C. Biard (Maker)
 • J. Camprodon (Maker)
 • Mariusz Cichoń (Maker)
 • Blandine F. Doligez (Maker)
 • A. Dubiec (Maker)
 • M. Eens (Maker)
 • T. Eeva (Maker)
 • A.E. Goodenough (Maker)
 • A.G. Gosler (Maker)
 • L. Gustafsson (Maker)
 • P. Heeb (Maker)
 • S.A. Hinsley (Maker)
 • S. Jacob (Maker)
 • R. Juškaitis (Maker)
 • Toni Laaksonen (Maker)
 • B. Leclercq (Maker)
 • B. Massa (Maker)
 • T.D. Mazgajski (Maker)
 • R.G. Nager (Maker)
 • J-A. Nilsson (Maker)
 • Sven G. Nilsson (Maker)
 • A.C. Norte (Maker)
 • R. Pinxten (Maker)
 • H. Robles (Maker)
 • T. Solonen (Maker)
 • T. Solonen (Maker)
 • A.J. Van Noordwijk (Maker)
 • M.M. Lambrechts (Maker)

Dataset

Zoekresultaten

 • 2018

  Effects of interspecific coexistence on laying date and clutch size in two closely related species of hole-nesting birds

  Møller, A. P., Balbontín, J., Dhondt, A. A., Remeš, V., Adriaensen, F., Biard, C., Camprodon, J., Cichoń, M., Doligez, B., Dubiec, A., Eens, M., Eeva, T., Goodenough, A. E., Gosler, A. G., Gustafsson, L., Heeb, P., Hinsley, S. A., Jacob, S., Juškaitis, R., Laaksonen, T., & 13 anderenLeclercq, B., Massa, B., Mazgajski, T. D., Nager, R. G., Nilsson, J-Å., Nilsson, S. G., Norte, A. C., Pinxten, R., Robles, H., Solonen, T., Sorace, A., van Noordwijk, A. J. & Lambrechts, M. M., nov. 2018, In: Journal of Animal Ecology. 87, 6, blz. 1738-1748 11 blz.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review