Data from: Interspecific transfer of parasites following a range-shift in Ficedula flycatchers

 • William Jones (Maker)
 • Katarzyna Kulma (Maker)
 • Staffan Bensch (Maker)
 • Mariusz Cichoń (Maker)
 • Anvar B. Kerimov (Maker)
 • Miloš Krist (Maker)
 • Toni Laaksonen (Maker)
 • J. Moreno (Maker)
 • Pavel Munclinger (Maker)
 • Fred M. Slater (Maker)
 • Eszter Szöllősi (Maker)
 • Marcel E. Visser (Maker)
 • Anna Qvarnström (Maker)

Dataset

Zoekresultaten

 • 2018

  Interspecific transfer of parasites following a range-shift in Ficedula flycatchers

  Jones, W., Kulma, K., Bensch, S., Cichon, M., Kerimov, A., Krist, M., Laaksonen, T., Moreno, J., Munclinger, P., Slater, F. M., Szollosi, E., Visser, M. E. & Qvarnstrom, A., dec. 2018, In: Ecology and Evolution. 8, 23, blz. 12183-12192

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Open Access
  Bestand
  14 Citaten (Scopus)
  87 Downloads (Pure)