Data from: Weak negative associations between avian influenza virus infection and movement behaviour in a key host species, the mallard (Anas platyrhynchos)

  • J.G.B. Van Dijk (Maker)
  • Erik Kleyheeg (Maker)
  • M.B. Soons (Maker)
  • Bart A. Nolet (Maker)
  • R.A.M Fouchier (Maker)
  • M. Klaassen (Maker)

Dataset

Filter
Artikel

Zoekresultaten