Frisian word forms with lemma and linguistics

Dataset

Beschrijving

A tsv holding: Frisian lemma, their forms and linguistics
Datum van beschikbaarheid2019
UitgeverFryske Akademy
Datum van data-aanmaak2019 -

Citeer dit

Drenth, E. (Maker) (2019). Frisian word forms with lemma and linguistics. Fryske Akademy.