• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Boek
2020

De takomst fan de frisistyk. Tradysje en fernijing

Bremmer jr., R. H. (redactie), Janssen, R. (redactie) & Vries, O. (redactie), 09 jun 2020, Wijdemeer. 64 blz. (Estrikken; vol. 112)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

2019

Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd

Mol, J. A. (redactie), Cools, C. H. L. I. (redactie), Van Berkel, K. (redactie) & Janssen, L., 14 jun 2019, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 330 blz. (Fryske Akademy; vol. 1115)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Migrationsgeschichte in Nordwestdeutschland und den nördlichen Niederlanden. Quellen, Handreichungen und Beispiele zur grenzübergreifenden Forschung

Molema, A. M. (redactie) & Schroor, M. (redactie), 2019, (Benelux-German Borderlands Histories)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Mijn harp is voor jou. Gedichten van Piter Jelles Troelstra (1860-1930)

de Vries, A. (redactie), 28 mrt 2019, Tresoar.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersakische taal en literatuur.

Bloemhoff, H., Bloemhoff-De Bruin, P., Nijkeuter, H. & Scholtmeijer, H., 01 jun 2019, Koninklijke Van Gorcum BV. 184 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Regional Economic Development and History

Molema, A. M. (redactie) & Svensson, S. (redactie), 23 okt 2019, Routledge. (Regions and Cities Series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Waling Dykstra. Duvelskeunstner. Gedichten

de Vries, A., Spoelstra, J. (redactie), Jensma, G. T. (redactie), Boersma, P. Y. J. (redactie), Krol, J. (redactie) & Bruinsma, E. (redactie), 03 okt 2019, Utjouwerij De Ryp. 272 blz. (Rige Minsken en Boeken; vol. 27, nr. 1117)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

2018

The Fascination with Inner Eurasian Languages in the 17th century. The Amsterdam mayor Nicolaas Witsen and his collection of ‘Tartarian’ glossaries and scripts

van der Sijs, N. (redactie), Naarden, B. (redactie), van Brederode, T. (redactie), de Graaf, T. (redactie), Honselaar, W. (redactie), Jager, J. (redactie), van Schaik, L. (redactie) & Odé, C. (redactie), 2018, Amsterdam: Pegasus Elliot Mackenzie Publishers Ltd.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Van melkrijder tot fabrieksdirecteur. Persoonlijke verhalen over het werken in de Friese zuivel (1955-1980).

Ybema, J., Ybema, K. & Veeningen, R., 09 mei 2018, Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij. 160 blz. (Reeks Publieksgeschiedenis; vol. 1109)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekProfessioneel

Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld

Vries, J. D., 2018, Zutphen: Walburg Pers. 383 blz. (Fryske Akademy; vol. 1101)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekProfessioneel

Zuivelfabrieken in Friesland

Molema, A. M., Karstkarel, P. & Visser, R., 2018, Gorredijk: Uitgeverij Noordboek. 309 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekPopulair

‘Wat is Recht?’. De receptie van Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. Een editie met vertaling

Meijering, H. D. & Nijdam, J. A., 15 jun 2018, Gorredijk: Bornmeer. 600 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

2017

250 Jier Fermanje yn Damwâld

Vries, O. (redactie), Flootman, A. (redactie) & Oldenbeuving, A. (redactie), okt 2017, Damwâld.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekPopulair

Balans van de SER Noord-Nederland: 25 jaar zoeken naar een evenwicht in functies

Molema, A. M. & Wagenaar, H., 2017, Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij. (Reeks Publieksgeschiedenis; vol. 1104)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Open Access
Bestand
9 Downloads (Pure)

De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560

Mol, J. A., 23 nov 2017, Uitgeverij Verloren. 365 blz. (Fryske Akademy; vol. 1100)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

From Revolt to Riches. Culture and History of the Low Countries, International and Interdisciplinary Perspectives

Hermans, T. (redactie) & Salverda, R. (redactie), apr 2017, 2nd redactie London: UCL Press. 344 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

It frijheidsprivileezje út 1417 fan Roomsk-kening Sigismund foar de Friezen

Vries, O., sep 2017, Ljouwert: Provinsje Fryslân. 48 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekProfessioneel

Open Access
Bestand
35 Downloads (Pure)

The Frisians: A frank and amusing guide to what makes the Frisians FRISIAN

Hoekstra, E., 2017, London. 64 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekPopulair

Veldnaemen van Stellingwarf diel VII, Oosterwoolde. Naemelieste mit uutleg; laandschopshistorische en naemkundige heufdstokken

Bloemhoff, H., Worst, D., Dijkstra, M. & van der Meulen, G., 27 okt 2017, Stellingwarver Schrieversronte. 173 blz. (Veldnaemen van Stellingwarf; vol. VII)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekProfessioneel

Waatze Gribberts Brulloft & It Libben fan Aagtje IJsbrants

Hoekstra, E., 2017, Ljouwert Leeuwarden: Elikser. 162 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekProfessioneel

Weten is kunnen, kennis is macht: Een geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1996)

Molema, A. M. & Plantinga, R., 2017, Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij. 160 blz. (Reeks Publieksgeschiedenis; vol. 1103)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

2016

Fryske Akademy. Drie eeuwen bouwgeschiedenis

Cools, C. H. L. I. (redactie), 2016, Fryske Akademy. 123 blz. (Fryske Akademy; nr. 1096)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Fryske Akademy. Three centuries of building history

Cools, C. H. L. I. (redactie), 2016, Fryske Akademy. 123 blz. (Fryske Akademy; nr. 1096)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Fryske Akademy. Trije iuwen bouskiednis

Cools, C. H. L. I. (redactie), 2016, Fryske Akademy. 123 blz. (Fryske Akademy; nr. 1096)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Leeuwarden in de Gouden Eeuw

Oly, H. (redactie) & de Vries, G. (redactie), 2016, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 308 blz. (Fryske Akademy; nr. 1093)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Oudfriese Oorkonden: Vijfde deel

Vries, O. (redactie), 31 dec 2016, Bornmeer & Fryske Akademy. 120 blz. (Estrikken; vol. 100)(Fryske Akademy; vol. 1099)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

2015

De boer hij investeerde voort: Persoonlijke verhalen over agrarisch ondernemerschap tussen 1955 en 1980

Molema, A. M. & de Haan, B., 2015, Leeuwarden: Friese Pers Boekerij.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekProfessioneel

De Zodenboerderij van Firdgum: Vroegmiddeleeuwse huizenbouw in het Friese kustgebied

de Langen, G. (redactie) & Postma, D. (redactie), 2015, Terpen Research Group.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp: Archeologische sporen rondom een terpnederzetting.

de Langen, G. (redactie) & Nicolay, J. (redactie), 2015, Vereniging voor Terpenonderzoek. (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; vol. 97)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Mannen met macht. Edellieden en de Moderne Staat in de Bourgondisch-Habsburgse Landen. ca. 1475 – ca. 1530

Cools, H., 2015, 2nd ed. redactie Zutphen: Walburg Pers. 415 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Midfrysk Goud: It bêste út 'e 17e iuw yn goed lêsber Frysk

Hoekstra, E., 2015, Leeuwarden: Elikser. 170 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekPopulair

Zonder liefde leefde nooit een lied : Bloemlezing uit het Friese en Nederlandse dichtwerk van Johannes Bernard Schepers, 1865-1937

Veenstra, T., Spoelstra, J. (redactie), Boersma, P. Y. J. (redactie), Bruinsma, E. (redactie), Jensma, G. T. (redactie) & Krol, J. (redactie), 2015, Afûk. 334 blz. (Fryske Akademy; nr. 1089)(Rige Minsken en Boeken; nr. 26)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

2014

Belijdend onderweg. Confessionele Vereniging 1864-2014

Roelevink, J. (redactie) & Wassenaar, J. D. (redactie), 2014, Zoetermeer: Boekencentrum. 224 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu

Popkema, J., 2014, Gorredijk: Bornmeer. 448 blz. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in Städten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert)

Brand, A. J., von Seggern, H. & Rabeler, S., 2014, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 1 blz. (Groninger Hanze Studies; 5)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875

Breuker, P., 21 nov 2014, Leeuwarden: Wijdemeer. 472 blz. (Fryske Akademy; nr. 1083)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

2013

De Fries. Op syk nei de Fryske identiteit

Betten, E., 2013, Ljouwert: Wijdemeer. 197 blz. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

De Fries. Op zoek naar de Friese identiteit

Betten, E., 2013, Leeuwarden: Wijdemeer. 199 blz. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda

Brand, A. J. (redactie), Groen, B. M. (redactie), Hoekstra, E. (redactie) & van der Meer, C. (redactie), 2013, Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy. 501 blz. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

De Volkshogeschool in Nederland, 1925-2010

Frieswijk, J. A. & van der Linde, M., 2013, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 552 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Frisian grammar. The basics

Popkema, J., 2013, Leeuwarden: Afûk. 144 blz. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland

Breuker, P. H. (redactie), Jensma, G. T. (redactie) & de Jong, H. (redactie), 2013, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 116 blz. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

It Coulonhus. De sit fan de Fryske Akademy

Boersma, P. Y. J. & Sikkema, K., 2013, Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy. 62 blz. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Sustaining Indigenous Knowledge : Learning Tools and Community Initiatives for Preserving Endangered Languages and Local Cultural Heritage

de Graaf, T. (redactie) & Kasten, E. (redactie), 2013, Fürstenberg: Verlag der Kulturstiftung Sibirien. 283 blz. (SEC Publications)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

2012

A. Feitsma, Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige

van der Geest, E. (redactie), van der Kuip, F. J. (redactie) & Noordegraaf, J. (redactie), 2012, Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy. 298 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Dr. Bernard Smilde: tûzenpoat en trochsetter

Breimer, J. & Wassenaar, J. D., 2012, Heerenveen: Uitgeverij Protestante Pers. 246 blz. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Enege gedenckwerdege geschiedenissen. Kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania uit de Tachtigjarige Oorlog

Bergsma, W., 2012, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 230 blz. (Egodocumenten)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk