• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Artikel
2020

De namen van Friese kloosters

Mol, J. A., 2020, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 26, 2, blz. 16-20 5 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Discussiedossier Zwartwoude

Mol, J. A., de Bont, C. & Kuiken, K., 2020, In : Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 28, 2, blz. 102-104 3 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Dwalen door Delfland in 1832

Mol, J. A., 2020, In : Delf, Cultuurhistorisch Magazine voor Delft. 22, 1, blz. 24-25 2 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Fopknop

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. 2020, apr, blz. 16

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Open Access

Frysk en Ingelsk 2: Binne Frysk en Ingelsk in aparte taalfamylje?

Hoekstra, E., 2020, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. 68, 3, blz. 16-18

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Frysk en Ingelsk 3/4/5: Kinne de Friezen Âldingelsk lêze?

Hoekstra, E., 2020, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. 69, 1, blz. 12-14

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Het klooster Groendijk in Sneek en de familie Harinxma (I)

Mol, J., 2020, In : Alde Fryske tsjerken. 23, blz. 23-28 6 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Open Access
Bestand
2 Downloads (Pure)

Het Napoleontisch kadaster van Holland in GIS: belang en perspectieven

Mol, J. A., 2020, In : Holland: historisch tijdschrift. 52, 1, blz. 20-29 10 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

In drystmoedige Amos yn Sint Jabik. It skriuwerskip fan Wopke Jacobs de Jong

de Vries, A., 15 jun 2020, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 81, 3-4, blz. 143-170

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Intersections of official and family language policy in Quebec

Balinger, S., Brouillard, M., Ahooja, A., Kircher, R., Polka, L. & Byers-Heinlein, K., 15 apr 2020, In : Journal of Multilingual and Multicultural Development.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Je mag er zijn: Hoe verander je een maatschappij

Hoekstra, E., feb 2020, In : Stadsblad Liwwadders. 2020, feb, blz. 16

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Lockdown of knockdown: Noorderbreedte

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. 2020, mei, blz. 16

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Open Access

Open Deur

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. 2020, juni, blz. 23

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Overlast door afvalwater bij zuivelfabrieken

Plantinga, R. & Veeningen, R., 26 mei 2020, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 26, 3, blz. 4-7

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Skriuwwedstriid: 75 jier frijheid

Hoekstra, E., Sijens, D. & Vries, de, N. J., 2020, In : Letterhoeke. blz. 10 11 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

The Formation of Neologisms in a Lesser-used Language: The Case of Frisian

Sijens, H. & Van de Velde, H., 08 mei 2020, In : Dictionaries: journal of the Dictionary Society of North America. 41, 1

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2019

Accent-induced Bias in Linguistic Transcriptions

Sloos, M., Ariza Garcia, A., Andersson, A. & Neijmeijer, M., nov 2019, In : Language Sciences. 76

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Akademy krijt sulveren earepenje út neilittenskip

Nijdam, J. A., 2019, (Geaccepteerd/in druk) In : Ut de Smidte fan de Fryske Akademy. 53, 4

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary

Bosma, E., Blom, E., Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 10 mei 2019, In : International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 22, 4, blz. 371-385

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
180 Downloads (Pure)

Archeologische Kroniek van Fryslân over 2018

de Langen, G., dec 2019, In : De Vrije Fries. 99, blz. 146-198

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

'As der ris in jongfaam opstie'. Waling Dykstra en froulike skriuwers yn de Fryske literatuer

de Vries, A., 16 jun 2019, In : Fers2. 5, 12

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Open Access

'Dan koe se in man út it plak keare'. Moraal, polityk en emansipaasje by Haitskemoai

de Vries, A., 24 feb 2019, In : Fers2. 5, 4

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Open Access

Dan wer koekút, dan wer nachtegeal. Untliening yn de lieten fan Waling Dykstra

de Vries, A., 10 feb 2019, In : Fers2. 5, 3

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Open Access

De ferlerne soan fan Waling Dykstra

de Vries, A., 03 aug 2019, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

De fredesfunksje fan de jonge dichter Piter Jelles Troelstra

de Vries, A., 11 mei 2019, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

De Mata Hari/Abe Lenstra-blomlêzing

de Vries, A., 01 mei 2019, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

De wylde Wytsing

Vries, O., 24 sep 2019, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 25, 5, blz. 17-19

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Een onbekend Leven van Sint Vitus duikt op in Leeuwarden

Bremmer jr., R. H., 2019, In : Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen. 33, 1, blz. 37-48

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

EU: Breid het Leeuwarder Bos uit

Hoekstra, E., 20 dec 2019, In : Stadsblad Liwwadders. 2019-2020, dec/jan, blz. 20

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Factors promoting the retention of irregularity: On the interplay of salience, absolute frequency and proportional frequency in West Frisian plural morphology

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 26 jan 2019, In : Morphology. 29, 1, blz. 31-50

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access

Ferrifelje en bedraaie: Hoe’t it kwea derút sjocht: in supermoralistysk stânpunt

Hoekstra, E., 2019, In : Fers2. 5, 6

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Open Access

Friese letterkunde: Ogen open, nieuwe ontdekkingen

Hoekstra, E. & Salverda, R., 05 jul 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4, blz. 85-104

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
18 Downloads (Pure)

Friese namen en Fryske nammen. Et eigene an de Stellingwarver veldnaemen

Bloemhoff, H., 25 jan 2019, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 25, 1, blz. 18-21 4 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Friesland voorheen en thans

de Vries, A., 03 aug 2019, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Frysk en Ingelsk 1: Binne Frysk en Ingelsk sustertalen?

Hoekstra, E., aug 2019, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. 68, 2, blz. 17

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Grote Pier (ca. 1480-1520): Een samenvatting van feiten, fictie en beeldvorming omtrent Frieslands bekendste volksheld

Raat, M., jan 2019, In : Groniek: historisch tijdschrift. 218, blz. 33-47

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Open Access
Bestand
13 Downloads (Pure)

Hoe middeleeuws Friesland zich profileerde met de Friese vrijheid

Vries, O., 18 okt 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 81, 1-2, blz. 3-14

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
38 Downloads (Pure)

Hoe't Salomon Levy in ferneamd man wurden is.

Vries, O., 21 jun 2019, In : De sneuper : officieel orgaan van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland te Dokkum. 134, blz. 8-10

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Intergenerational language transmission in Quebec: Patterns and predictors in the light of provincial language planning

Kircher, R., 13 nov 2019, In : International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. blz. 1-19 19 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

It Godsbegryp fan Waling Dykstra

Hoekstra, E., nov 2019, In : Sirkwy.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Open Access
Bestand
4 Downloads (Pure)

It riedsel fan Pommeren

Hoekstra, E., jul 2019, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 25, 4, blz. 8-11

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Konstruksje fan sosjale identiteit yn it Fryske realisme. It betide wurk (1848-1860) fan Waling Dykstra

de Vries, A., 05 jul 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4, blz. 268-281

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
5 Downloads (Pure)

Lexicografie van het Fries: een beknopt overzicht

van der Kuip, F. J. & Spoelstra, J., 18 okt 2019, In : Trefwoord.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access

Linking variation in perception and production in sound change: evidence from Dutch obstruent devoicing

Pinget, A. C. H., Kager, R. W. J. & Van de Velde, H., 2019, In : Language and Speech. blz. 1-26

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Master Wopke Jakobs de Jong: in drystmoedige Amos yn Sint Jabik

de Vries, A., 21 aug 2019, In : Bildtse Post.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Meartaligens begraaft Frysktalige kultuer

de Vries, A., 10 jan 2019, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Met heiligen en heren langs middeleeuwse parochiekerken: Otto Roemelings gegevensbestand voor Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640

Mol, J. A. & de Langen, G., 12 okt 2019, In : Groninger Kerken. 2019, October, blz. 87-101 14 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Open Access
Bestand
1 Downloads (Pure)

Multicultural London English and its speakers: A corpus-informed discourse study of standard language ideology and social stereotypes

Kircher, R. & Fox, S., 18 sep 2019, In : Journal of Multilingual and Multicultural Development. online ahead of print, 20 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review